Meissä jokaisessa opettajassa on aitoa välittämistä ja halua toimia oppilaiden parhaaksi

Depositphotos_29874187_xl-2015.jpg

Mitkä asiat sinulle ovat jääneet vahvimmin mieleen alakouluajoistasi? Kivoja oppitunteja, välituntileikkejä, ystäviä ja kenties ennen kaikkea - oma luokanopettajasi? Tälläinen on minun kokemukseni; etenkin oma alakoulun opettajani on jäänyt minulle vahvasti mieleen ja hän on osaltaan vaikuttanut myös siihen, että minusta itsestänikin tulee opettaja. Tunsin oppilaana, että opettajani välitti meistä oppilaista aidosti. Luokanopettajallemme oli helppoa jakaa niin arjen ilot kuin surutkin ja minusta tuntui, että hänellä oli aina aikaa kuunnella meitä oppilaita. Tälläisen samanlaisen tunteen haluan itsekin opettajana välittää tuleville oppilailleni. Tutkimusten mukaan juuri tämä lämmin opettajan ja oppilaan välinen pedagoginen suhde edistää oppilaiden kouluun sitoutumista sekä lisää kouluiloa ja hyvinvointia.

Toinen vahva kokemus välittämisen voimasta muodostui opettajaopinnoissani draamakasvatuksen sivuaineen myötä. Yhteisen draamatoiminnan ja jakamisen kautta opiskelijaryhmästämme tuli lukuvuoden aikana erittäin tiivis. Keskustelimme paljon meille itselle tärkeistä asioista niin oman arkielämämme kuin opettajuudenkin näkökulmasta. Draaman myötä huomasin kuuntelemisen, toisistamme välittämisen ja myönteisen ilmapiirin merkityksen työskentelyn kannalta entisestään. Tutkimusten mukaan draama tiivistääkin oppilaiden välisiä suhteita, ja draaman kautta opitaan tärkeitä taitoja kuten empatia-, reflektio- ja ryhmätyötaitoja.

Draamakasvatuksen sivuaineen käytyä paloin halusta päästä kokeilemaan draamatyöskentelyä oppilaiden kanssa ja välittämään heille samoja tunteita, joita olin itse draaman myötä kokenut. Pääsin opetusharjoittelussa pitämään draamatunteja ja huomasinkin pian, kuinka opin tuntemaan oppilaitani vielä enemmän kuulemalla heidän ajatuksiaan ja mielipiteitään draamatyöskentelyn avulla.. Draama tarjosi minulle uusia tapoja opettajana rakentaa minun ja oppilaiden välistä pedagogista suhdetta osoittamalla heille, että välitän heidän kuulumisistaan ja heille tärkeistä asioista. Huomasin, kuinka myönteinen vuorovaikutus välillämme lisääntyi entisestään, ja oppilaat lähestyivät minua oppituntien ulkopuolella yhä enemmän kertomalla omia kuulumisiaan. Tutkimusten mukaan draamatyöskentelyn myötä oppilaat kokevatkin, että heidän suhteensa opettajaan parani ja muuttui vielä tasavertaisemmaksi.

Nämä vahvat kokemukset välitetyksi tulemisesta ja välittämisen osoittamisesta ovat kulkeneet matkallani opettajaksi niin oppilaana, opettajaopiskelijana kuin itse opettajanakin. Niiden myötä myönteisen opettaja-oppilassuhteen muodostuminen ja välittävän opettajuuden ilmeneminen opettajan vuorovaikutuksessa tuntuivatkin heti kuin itselleni tarkoitetuilta tutkimuskohteilta. Pro gradu -tutkielmassa tarkastelen omien kokemusteni ja aikaisempien tutkimustulosten innoittamana, miten välittävä opettajuus ilmenee opettajan ja oppilaan välisessä suhteessa sekä opettajan sanallisessa vuorovaikutuksessa draama- ja yleisopetuksen oppitunneilla. Meissä jokaisessa opettajassa on aitoa välittämistä ja halua toimia oppilaiden parhaaksi, ja pro gradun myötä pyrinkin selvittämään, miten opettaja voi tietoisesti myönteisen vuorovaikutuksen sekä välittämisen osoittamisen avulla rakentaa pedagogista suhdettaan oppilaisiinsa entisestään.

-Heli


Miia Kaasinen